Treo Sau: + Nhíp chính Kiểu phụ thuộc, nhíp lá. Số lượng lá nhíp chính: 11 Độ dầy lá nhíp chính: 15mm Bản rộng nhíp chính : 75mm. Treo Sau: + Nhíp phụ Kiểu phụ thuộc, nhíp lá. Số lượng lá nhíp phụ : 8 Độ dầy lá nhíp phụ : 13mm Bản rộng nhíp chính|phụ : 75mm.

Treo Sau: + Nhíp chính Kiểu phụ thuộc, nhíp lá. Số lượng lá nhíp chính: 11 Độ dầy lá nhíp chính: 15mm Bản rộng nhíp chính : 75mm. Treo Sau: + Nhíp phụ Kiểu phụ thuộc, nhíp lá. Số lượng lá nhíp phụ : 8 Độ dầy lá nhíp phụ : 13mm Bản rộng nhíp chính|phụ : 75mm.

Treo Sau: + Nhíp chính
Kiểu phụ thuộc, nhíp lá.
Số lượng lá nhíp chính: 11
Độ dầy lá nhíp chính: 15mm
Bản rộng nhíp chính : 75mm.

Treo Sau: + Nhíp phụ
Kiểu phụ thuộc, nhíp lá.
Số lượng lá nhíp phụ : 8
Độ dầy lá nhíp phụ : 13mm
Bản rộng nhíp chính|phụ : 75mm.

Treo Sau: + Nhíp chính
Kiểu phụ thuộc, nhíp lá.
Số lượng lá nhíp chính: 11
Độ dầy lá nhíp chính: 15mm
Bản rộng nhíp chính : 75mm.

Treo Sau: + Nhíp phụ
Kiểu phụ thuộc, nhíp lá.
Số lượng lá nhíp phụ : 8
Độ dầy lá nhíp phụ : 13mm
Bản rộng nhíp chính|phụ : 75mm.

Please follow and like us:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *